Algemene voorwaarden Smoked by Liz

Artikel 1. Definities
1. Smoked by Liz is een ‘online’ delicatessenzaak en biedt haar diensten en producten aan betreffende
het verkopen van delicatessen.
2. Smoked by Liz: Eenmanszaak Smoked by Liz, gevestigd aan de Sophiastraat 75, 5583 CB te Waalre
onder KvK nr. 82444528.
3. Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Smoked by Liz
opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van het leveren van producten.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. De consument is tevens een individu die als
privépersoon handelt.
5. Partijen: Smoked by Liz, koper en consument samen.
6. Website: de door Smoked by Liz gehouden website met als URL https://www.smokedbyliz.com
7. Smoked by Liz behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Smoked by Liz.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen die Smoked by Liz op de website hanteert zijn uitgedrukt in euro’s, zijn inclusief btw en
exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in
zoverre dat zolang niet is betaald, Smoked by Liz geen producten zal leveren.
2. Alle prijzen die Smoked by Liz hanteert voor haar producten en diensten, op haar website of die
anderszins zijn kenbaar gemaakt, kan Smoked by Liz te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Smoked by Liz, niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijzen zijn vast van 01-01-2021 tot en met 31-12-2021 en zullen jaarlijks op 1 januari worden
geïndexeerd. De eerste indexering zal plaats vinden op 01-01-2022. De indexering vindt plaats op basis
van het CBS indexcijfer consumentenprijsindex (CPI), totaal bestedingen reeks 2015=100[1].
6. De indexering op 1 januari vindt plaats op basis van het indexcijfer jaarmutatie CPI in juli van het
voorgaande jaar. Smoked by Liz zal een prijswijziging minimaal vier weken voordat deze wordt
ingevoerd aan de koper kenbaar maken.

Artikel 4. Het aanbod
1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld
vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument en/of koper mogelijk te maken. Bij gebruik van afbeeldingen in het aanbod en/of
offerte kunnen partijen daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de
aard van het product.
4. Indien de producten, in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3, in
werkelijkheidd anders uitvallen maakt dat de ondernemer op geen enkel wijze schadeplichtig jegens
de consument en/of koper. Smoked by Liz kan in het bijzonder geen garanties verstrekken tot het
exacte gewicht van een product.
5. Smoked by Liz kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen
van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te
begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
6. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding
opgenomen aanbod, dan is Smoked by Liz daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smoked by Liz anders aangeeft.
7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen
8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument en/of koper duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit treft in het
bijzonder:

 • de prijs inclusief btw
 • de eventuele kosten van aflevering
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • het al dan niet van toepassing zijn op het herroepingsrecht
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
 • controleren en indien gewenst te herstellen
 • verzendkosten

Artikel 5. Betaling
Bij bestellingen via de website kan de koper en/of consument betalen middels vooruitbetaling via
iDeal. Memberships zullen vooraf worden geincasseerd middels automatisch incasso welke
goedgekeurd bij het éénmalige vooraf betalen via iDeal.

Artikel 6. Monsters
Indien de klant een monster van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere
rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen
nadrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten overeenstemmen met het monster.

Artikel 7. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, ondervoorbehoud van het bepaalde lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument en/of koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument en/of koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Smoked by Liz onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Smoked by Liz is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Smoked by Liz passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht van data en zorgt zij voor
een veilige webomgeving. Indien de consument en/of koper elektronisch kan betalen, zal Smoked by
Liz daartoe passende veiligheidsregelen in acht nemen.
4. Smoked by Liz kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument en/of koper
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Smoked by Liz op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.

Artikel 8. Duur overeenkomst of membership
De overeenkomst of het membership wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst of membership anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
zijn overeengekomen.

Artikel 9. Beeindiging overeenkomst of membership
1. Smoked by Liz en de wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst of
het membership beeindigen.
2. Zowel Smoked by Liz als de wederpartij kunnen de overeenkomst of het memberschip te allen tijde,
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 10. Wijziging overeenkomst of membership
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst en/of membership blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst of membership te wijzigen of aan te
vullen, stelt Smoked by Liz de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen
zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst en/of het
membership.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst en/of het membership wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Smoked by
Liz zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve
gevolgen zal hebben, zal ondernemer de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Smoked by Liz daarbij aangeven
in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst en/of het membership van invloed is op
de prijs. Hierbij zal Smoked by Liz proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
5. Smoked by Liz zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het
gevolg is van omstandigheden die aan Smoked by Liz kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst en/of het membership tussen de wederpartij
en Smoked by Liz zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of
gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Smoked by Liz kan het herroepingsrecht van de consument en/of de koper uitsluiten voor zover
voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door Smoked by Liz tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en/of koper
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 12. Levering en leveringstijd
1. bestellingen gemaakt door de consument en/of koper via de website worden zo snel mogelijk
afgeleverd of op de aangegeven bezorgdatum, na betaling door Smoked by Liz of namens Smoked by
Liz, bezorgd. De door Smoked by Liz aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen
rechten ontleend kunnen worden.
2. Leveringen vinden plaats op het door de consument en/of koper tijdens de totstandkoming van de
overeenkomst en/of het membership opgegeven adres.
3. Consument en/of koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen.
Indien er geen bezorgdatum is aangegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van
de order.
4. Indien op het beoogde moment van levering door de bezorgdienst noch de consument en/of koper,
noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de consument of
aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Smoked by Liz vanaf dat
ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval
zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven een een briefje in uw
brievenbus achterlaten.
5. Terstond na ontvangst dient de consument en/of koper de producten te controleren. Indien de
consument en/of koper de producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet
voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de
consument en/of koper onmiddellijk en wel uiterlijk binnen acht uur na ontvangst aan ons kenbaar te
maken. Hiervoor kan de consument contact opnemen met onze klantenservice via
info@smokedbyliz.com. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed en zo snel mogelijk
wordt behandeld en afgehandeld.

Artikel 13. Overmacht
1. In geval van overmacht is Smoked by Liz niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument
en/of koper na te komen. Smoked by Liz is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur
van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens de consument en/of koper geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen,
energiestoringen, storingen in het (telecommunicatie) netwerk of gebruikte communicatiesystemen
en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige leverign van
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te
verkrijgen vergunning.

Artikel 14. Persoonsgegevens
Smoked by Liz zal de gegevens van de consument en/of koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiele) consumenten en/of kopers ten
behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en
beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Smoked by Liz intern gebruikt en worden in
beginsel niet aan derden verstrekt. Smoked by Liz neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet en regelgeving in acht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Smoked by Liz is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de consument en/of koper of
van derden, waarond begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of
letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
2. De consument en/of koper vrijwaart Smoked by Liz voor alle aanspraken van derden, uit welken
hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door,
voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde producten casu
quo onze uitvoering van de prestatie.

Artikel 16. Overige bepalingen
1. Ten laste van de consument en/of koper komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan
ook, die Smoked by Liz, als gevolg van de niet nakoming door de consument en/of koper van diens
(betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Smoked by Liz
bevoegd de overeenkomst en/of het membership met onmiddelijke ingang te ontbinden of (verdere)
levering op te schorten tot het moment waarop de consument en/of koper de betalingsverplichtingen
volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welk aard dan ook daaronder
begrepen.
2. De overeenkomsten en/of memberships aangegaan door Smoked by Liz worden beheerst door
Nederlands recht. De “eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke
zaken”, de “eenvormige wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende lichamelijk zaken” en het “verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de
internationale koop van roerende zaken”evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling
inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden
uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.